Porównanie wersji programu GSW

POBIERZ PORÓWNANIE

Poniższa tabela prezentuje porównanie funkcji występujących w programach GSW w wersji Basic, Standard oraz Orange. Wersja GSW Basic oraz GSW Orange dostępna jest tylko na terenie Polski.


Wersja oprogramowania
Funkcje programu
Ważenie pojedyncze
Ważenie podwójne
Ważenie wielokrotne
Ważenie usługowe
Ważenie złożone (długie pojazdy na krótkich wagach)
Tarowanie pojazdów
Możliwość ważenia z podaniem ilości sztuk
Możliwość wykonywania ważeń „z ręki” (Program zapisuje w bazie danych czy dana wartość masy pochodzi z wagi czy została podana ręcznie przez Operatora programu wagowego. Możliwość wyłączenia dostępności tej funkcji w konfiguracji programu)
Obsługa ważenia składów wagonów
Mechanizm ważenia z wykorzystaniem „wirtualnej” wagi (Możliwość wykonywania ważeń na komputerze fizycznie nie podłączonym do miernika wagowego)
Możliwość ważenia na „małej” (np. paletowej) wadze bez konieczności podawania numeru tablicy rejestracyjnej
Praca w sieci z serwerem Firebird SQL
Zintegrowana konsola SQL
Narzędzie "ConfTrick" do wykonywania kopii bazy danych oraz plików konfiguracyjnych (Narzędzie służy do przenoszenia wszystkich danych programu pomiędzy komputerami)
Program „GS Backup” służący do cyklicznego (wg. zadanego harmonogramu) wykonywania kopii zapasowych bazy danych w przypadku pracy serwerowej („GS Backup” działa jako usługa systemu Microsoft Windows)
Program „DBWizard” pomocny w konfigurowaniu programu do pracy z serwerem bazy danych
Funkcja umożliwiająca wykonywanie kopii zapasowej bazy danych w momencie zamknięcia programu
Funkcja umożliwiająca kasowanie plików kopii zapasowych bazy danych starszych niż podana liczba dni
Konfigurowalne typy ważeń (wydanie, przyjęcie, itp.)
Obsługa ważenia tylko na jednej wadze
Jednoczesna obsługa ważenia na 3 wagach
Jednoczesna obsługa ważenia na wadze samochodowej i kolejowej
Tabele: Konfigurowalne tabele bazy danych
Kontrahent + Produkt + 2 dodatkowe tabele (do skonfigurowania)
Tabele: Kontrahent + Produkt + 10 dodatkowych tabel (do skonfigurowania)
Możliwość skonfigurowania 2 dodatkowych pól informacyjnych (nie słownikowych) do wykorzystania podczas ważenia
Możliwość skonfigurowania 8 dodatkowych pól informacyjnych (nie słownikowych) do wykorzystania podczas ważenia
Funkcja kontrolująca poprawność wprowadzanych wartości liczbowych do pól informacyjnych
Funkcja kontroli dodawania elementów słownikowych (Unikalność „nazwy i kodu”, unikalność „kodu” danego rekordu w tabeli)
Możliwość automatycznego numerowania rekordów tabel w polu KOD
Automatyczne nawiązywanie połączenia z wagami po starcie programu
Możliwość zmiany jednostki programu (kg, Mg)
Kontrola czasu pomiędzy kolejnymi ważeniami (Funkcja uniemożliwi wykonanie ważenia w momencie gdy nie upłynie odpowiednia ilość czasu od ostatniego ważenia)
Kontrola wartości masy pomiędzy kolejnymi ważeniami (Funkcja uniemożliwi wykonanie kolejnego ważenia w momencie gdy masa na wadze nie „zejdzie” poniżej wartości ustawionej w konfiguracji)
Zaokrąglenie obliczeń wartości masy do ustawionej ilości miejsc po przecinku
Możliwość zablokowania zmiany typu ważenia na oknie ważenia
Funkcja przypominania o konieczności wybrania typu ważenia przed zapisem ważenia
Funkcja umożliwiająca automatyczny wybór typu ważenia (wydanie, przyjęcie) na podstawie wartości mas pierwszego i drugiego ważenia
Możliwość zablokowania zmiany danych podczas drugiego ważenia
Możliwość stosowania tylko drukowanych liter w polach wprowadzania i edycji danych
Funkcja przyrostowego wyszukiwania danych w oknach słownikowych oraz na oknie ważenia
Funkcja umożliwiająca zerowanie wagi z poziomu okna ważenia
Dostęp do okna listy pierwszych ważeń z poziomu okna ważenia
Dostęp do okna listy zakończonych ważeń z poziomu okna ważenia
Dostęp do okna raportów z poziomu okna ważenia
Dostęp do okna listy zestawów danych / kart zbliżeniowych z poziomu okna ważenia
Dostęp do okna szybkiego wydruku z poziomu okna ważenia
Możliwość szybkiego dodawania danych do tabel słownikowych z poziomu okna ważenia
Możliwość zmiany firmy (właściciela wagi) na rzecz, którego będzie wykonywane ważenia z poziomu okna ważenia (Funkcja umożliwia współdzielenie wagi pomiędzy kilka firm)
Możliwość wyświetlania powiększonej czcionki na oknie ważenia
Oddzielne numerowanie ważeń w przypadku współdzielenia wagi przez kilka firm
Obsługa zapisu ważeń do pamięci Alibi miernika wagowego (Funkcja działa dla wybranych modeli wag)
Obsługa czytników kart zbliżeniowych
Obsługa zestawów danych
Funkcja ostrzegania o nieaktualnej tarze pojazdu / wagonu
Zapamiętywanie tar pojazdów w bazie danych
Możliwość podania tary pojazdu na oknie listy tar
Możliwość dodania maksymalnej masy pojazdu na oknie listy tar
Podgląd listy ważeń
Podgląd zdjęć wykonanych podczas ważeń z poziomu okna listy ważeń
Podgląd zdjęć z poziomu okna pierwszych ważeń
Zapis zdjęć do formatu jpeg z poziomu okna listy ważeń oraz listy pierwszych ważeń
Podgląd szczegółów ważenia na oknie listy ważeń
Obsługa księgowania ważeń na liście ważeń
Wyszukiwarka ważeń na oknie listy ważeń
Możliwość wyłączania widoczności ważeń usuniętych na oknie listy ważeń
Możliwość wyłączenia kolorowania ważeń na oknie listy ważeń
Podgląd kwitu ważenia na oknie listy ważeń
Wydruk kwitu ważenia z poziomu okna listy ważeń
Możliwość edycji ważenia z poziomu okna listy ważeń
Eksport listy ważeń do formatu .csv
Eksport listy ważeń do formatu .xls
Wydruk kwitu pierwszego ważenia z poziomu listy pierwszych ważeń
Funkcja umożliwiająca połączenie dwóch pierwszych ważeń w jedno ważenie podwójne z poziomu okna pierwszych ważeń
Wydruk kwitu w trybie graficznym i tekstowym (Wydruk w trybie graficznym dotyczy drukarek laserowych oraz atramentowych; wydruk w trybie tekstowym dotyczy drukarek igłowych)
Automatyczny wydruk kwitu po zakończonym ważeniu
Wydruk kwitu w formacie A5 i A4
Wydruk 2 kwitów ważenia w formacie A5 na papierze w formacie A4
Możliwość umieszczenia logo na kwicie ważenia (w trybie graficznym)
Graficzne narzędzie do zmiany wyglądu kwitów
Możliwość przypisania różnych wzorów kwitów ważenia do wybranych produktów
Możliwość zdefiniowania liczy kopii drukowanych kwitów wagowych
Funkcja zmiany wielkości czcionki w wydrukach na drukarkach igłowych (12 cpi, 15 cpi, Wide, Condensed)
Możliwość zmiany tekstu poprzedzającego numer kwitu na wydruku (np.: „Kwit nr 212/2016” na „Dokument ważenia nr 212/2016”)
Możliwość zdefiniowania czy dane kontrahenta na wydruku kwitu mają zawierać oprócz nazwy dane teleadresowe oraz NIP
Możliwość zdefiniowania czy nazwa produktu ma być drukowana na kwicie razem z polem „KOD”
Możliwość zdefiniowania czy dodatkowe pola słownikowe mają być drukowane na kwicie razem z polem „KOD”
Możliwość zdefiniowania czy na wydruku kwitu wagowego ma być informacja o różnicy masy netto i masy deklarowanej
Możliwość wydruku kwitu obróconego o 90 stopni
Możliwość podglądu kwitu przed wykonaniem ważenia
Możliwość zdefiniowania czy na wydruku kwitu mają się drukować numery pamięci Alibi
Możliwość zdefiniowania tekstu stopki kwitu ważenia
Możliwość automatycznego zapisu plików (po zakończonym pierwszym lub/i drugim ważeniu) w formacie .pdf zawierających wygląd kwitu ważenia w zdefiniowanym folderze (np. sieciowym)
Możliwość ręcznego tworzenia plików .pdf zawierających wygląd kwitu ważenia z poziomu okna listy ważeń
Automatyczny start numeracji ważeń od „1” w danym roku
Możliwość zmiany numeracji ważeń
Możliwość zdefiniowania dowolnie wielu firm, na rzecz których będą wykonywane ważenia (dowolnie wielu właścicieli wagi)
Generator raportów
Możliwość dopisywania komentarzy do wydruków raportów
Możliwość definiowania widoczności pól na raporcie
Eksport raportów do formatu pdf, Microsoft Excel, rtf
Raporty z podziałem na ilość kursów
Administracja użytkownikami programu
Administracja uprawnieniami użytkowników
Zapis w bazie danych momentu zalogowania do programu. Zapis w bazie danych nieudanych logowań do programu
Blokada okna logowania na 10 sekund po trzykrotnym nieudanym zalogowaniu do programu
Eksport danych z tabel do pliku w formacie .csv
Eksport danych z tabel do pliku w formacie Microsoft Excel (.xls) (Instalacja programu Microsoft Excel nie jest wymagana do prawidłowego działania tej funkcji)
Eksport danych do pliku tekstowego po każdym zakończonym ważeniu
Obsługa wyświetlania masy na wyświetlaczu zewnętrznym
Jednoczesna obsługa do 12 kamer (analogowych oraz IP) – podgląd kamer online oraz możliwość wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia
Funkcja zbliżenia (zoom) wybranego fragmentu obrazu (np. zbliżenie nr tablicy rejestracyjnej)
Funkcja testowania połączenia z kamerą analogową oraz IP
Dodatkowe narzędzie pomocne w konfigurowaniu linka połączeniowego z kamerą IP
Możliwość wyboru źródła wideo dla kamer analogowych
Możliwość zmiany rozmiaru zapisywanych zdjęć
Możliwość zmiany jakości zapisywanych zdjęć
Możliwość ustalenia ilości klatek na sekundę wyświetlanego online podglądu z kamery
Możliwość obrotu podglądu obrazu z kamery
Automatyczne uruchamiania podglądu kamer w momencie startu programu
Możliwość zmiany rozmiaru okna podglądu kamery w programie
Podział kamer na wagi
Możliwość zmiany układu okna podglądu kamer w programie
Zapamiętywanie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu
Ostrzeganie o przekroczeniu dopuszczalnej masy pojazdu
Obsługa czytników STX 1000 i STX 2000
Współpraca z terminalami samoobsługowymi dla kierowców STX 4000 i STX 5000
Moduły dodatkowe (software)
Gospodarka odpadami
 • katalog odpadów, metod odzysku i unieszkodliwiania
 • karta ewidencji odpadów
 • karta przekazania odpadów, zbiorcza karta przekazania odpadów
 • raporty po KPO
 • zarządzanie procesem życia odpadu w magazynie (sortowanie odpadów, procesy biodegradacji)
 • obsługa magazynu, raporty stanów magazynowych dla danego odpadu
 • raporty z ważeń z podziałem na gminy, powiaty, spedytorów, kody odpadów, nr rejestracyjne pojazdów
 • raporty z podziałem na dostawców w ujęciu miesięcznym
 • raport uwzględniający zysk w złotych z wywiezionych i dostarczonych odpadów
 • raport z dostarczonych odpadów przez gminy w ujęciu rocznym
 • wystawianie faktur gotówkowych i na przelew, zbiorczych, odwróconych, korekty faktur
 • przypisanie cen za dany odpad do dostawcy
 • zarządzanie decyzjami (z podziałem na kwatery i procesy)
 • przypominanie o kończących się limitach dla decyzji oraz dla kontrahentów
 • wydruk kwitu KP
 • przyjmowanie odpadów na sztuki
 • możliwość przenoszenia danych do programu Microsoft Excel
Moduł obsługi magazynu
 • obsługa procesów magazynowych (wydanie, przyjęcie, przesunięcie międzymagazynowe)
 • powiązanie magazynu z ważeniami
 • powiązanie produktów z magazynami
 • historia operacji
 • przeliczanie stanów magazynowych
 • raporty magazynowe
 • kwity magazynowe
Moduł fakturowania
 • wystawianie faktury gotówkowej i na przelew
 • faktury zbiorcze
 • faktury odwrócone
 • wystawianie korekt do faktur
 • wyszukiwanie faktur wraz z korektami
 • graficzne narzędzie do zmiany wyglądu faktury
 • edycja zawartości faktury
 • możliwość wystawienia faktury zawierającej dowolne pozycje (tzn. nie skojarzonej z ważeniem)
 • raporty, bilanse
Moduł ważenia opakowań / kontenerów
Moduł podziału ważenia (Obsługa podziału ważenia w ujęciu procentowym i kilogramowym)
Moduł monitoringu wagi (zapis przejazdów przez wagę)
Moduł obsługi zanieczyszczeń (w % i kg)
Moduł zarządzania umowami z kontrahentami (ceny i limity do umów)
Moduł współpracy z oprogramowaniem „Subiekt GT”
Dostęp do danych przez Internet
Wysyłanie kwitów wagowych mailem
Opcje dodatkowe (sprzęt + software)
Sterowanie światłami drogowymi z poziomu program GSW
Sterowanie szlabanami z poziomu programu GSW
Sterowanie sygnalizatorami oraz szlabanami z poziomu program GSW z opcją obsługi kamer
Mechanizm kontroli położenia pojazdu na wadze
Obsługa załadunku
Moduł wysyłania wiadomości SMS
Wersje językowe
Wersja językowa: polska
Wersja językowa: angielska
Wersja językowa: niemiecka
Wersja językowa: czeska
Wersja językowa: rumuńska
Wersja językowa: hiszpańska
Wersja językowa: chińska
Wersja językowa: litewska
Wersja językowa: węgierska
Wersja językowa: fińska

Funkcja jest dostępna w danej wersji programu

Opcja - funkcja dostępna w danej wersji za dodatkową opłatą

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.