Projektując oprogramowanie GSW myśleliśmy przede wszystkim o przyszłych użytkownikach

Chcieliśmy dostarczyć maksymalnie proste narzędzie umożliwiające bardzo szybkie wykonywanie ważeń. Przez wiele lat dopracowaliśmy naprawdę przejrzysty interfejs, dzięki któremu z obsługą programu poradzi sobie nawet osoba na co dzień nie mająca dużej styczności z komputerami

Obsługa trzech wag jednocześnie

RS 232
TCP/IP
RS 485
Virtual
Baza
danych

Waga samochodowa i kolejowa

Program GSW wykonuje ważenia w szybki i efektywny sposób. Z tego samego stanowiska komputerowego jest możliwość jednoczesnej obsługi ważeń na wadze samochodowej oraz kolejowej.

Program GSW może jednocześnie obsługiwać ważenia na trzech wagach. Mierniki wagowe mogą być podłączone do komputera za pomocą portu szeregowego RS 232/RS 485, protokołu TCP/IP lub mechanizmu „wirtualnej wagi”.

Wirtualna waga

„Wirtualna waga” jest to rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie ważeń na komputerach, które nie są bezpośrednio podłączone do miernika wagowego.

Porównanie wersji programów

kliknij aby porównać

Rodzaje ważeń

WAŻENIE POJEDYNCZE

Pojazd / wagon ważony jest tylko jeden raz. Wartość tary pobierana jest z bazy danych lub zostaje wprowadzona ręcznie przez operatora wagi.

WAŻENIE PODWÓJNE

Masa netto obliczana jest na podstawie różnicy dwóch ważeń : wjazdowego i wyjazdowego. Ważenie podwójne często nazywane jest ważeniem wjazd/wyjazd

WAŻENIE WIELOKROTNE

Ważenie wielokrotne występuje w przypadku gdy pojazd lub wagon zabiera lub przywozi jednocześnie kilka produktów, które muszą być oddzielnie przeważone. Ważenia wielokrotne wykorzystuje się często np. w przypadku przygotowywania mieszanek.

TAROWANIE

Jest to jednokrotne ważenie pojazdu w wyniku, którego zważona masa zostaje zapisana w bazie danych programu GSW jako tara. Zapisane tary wykorzystywane są do wykonywania ważeń pojedynczych

WAŻENIE USŁUGOWE

Jest to uproszczony tryb ważenia. Ważenie wykonane w tym trybie nie zostaje zapisane w bazie danych – jedynym potwierdzeniem wykonania ważenia jest wydruk kwitu.

WAŻENIE SKŁADÓW
WAGONÓW

Program GSW posiada mechanizm ważenia składów wagonów. Użytkownik ma możliwość zarządzania składami oraz drukowania zbiorczych kwitów ważeń dla danego składu.

WAŻENIE NA SZTUKI

Podczas ważenia jest możliwość podawania ilości produktów na sztuki (np. 5 opon). Aby możliwe było wykonanie ważenia produkt musi posiadać zdefiniowaną wcześniej masę jednostkową.

WAŻENIE ZŁOŻONE

Przydatne w momencie gdy zachodzi potrzeba ważeń długich pojazdów/wagonów na krótkich wagach. Podczas ważenia pojazd/wagon jest przetaczany i suma poszczególnych ważeń stanowi masę pojazdu.

WAŻENIE Z RĘKI

Istnieje możliwość wykonywania ważenia z masą wprowadzoną „z ręki” (tzn. z masą nie pochodzącą z miernika wagowego). Funkcja ta powinna być aktywna tylko w sytuacjach wyjątkowych (np. gdy istnieje potrzeba wprowadzenia do bazy danych ważeń, które nie zostały wykonane np. z powodu awarii wagi lub awarii komputera obsługującego wagę).

WAŻENIE NA WADZE PALETOWEJ

Funkcja ta pozwala na wykonywanie ważeń na małych wagach (np. paletowych) bez konieczności podawania numeru rejestracyjnego. Wykonane ważenie będzie ważeniem pojedynczym. Funkcja ta często wykorzystywana jest w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem złomem stalowym.

Konfigurowalne tabele bazy danych

Do wykonania ważenia przy domyślnej konfiguracji potrzebne są 3 informacje:

  • nr rejestracyjny/numer wagonu
  • kontrahent
  • produkt

Jeżeli jednak informacje te są niewystarczające, to program GSW dzięki funkcji konfigurowalnych tabel bazy danych umożliwia stworzenie dodatkowych 10 tabel danych (słowników) oraz 8 pól informacyjnych.

Zestawy danych

„Zestaw danych” jest do funkcja, która umożliwia przypisanie do danego numeru rejestracyjnego wszystkich informacji, które są potrzebne do wykonania ważenia. Zestaw danych utworzyć można również do karty zbliżeniowej oraz pilota. Funkcja ta jest bardzo przydatna w przypadku stałych kontrahentów, którzy wielokrotnie wykonują ważenia tych samych produktów.

Korzystanie z funkcji zestawów danych znacząco przyspiesza proces wykonywania ważeń.

Obsługa zapisu do pamięci - ALIBI

Ważną funkcją, którą posiada program GSW jest możliwość zapisu pamięci ALIBI. Funkcja ta dostępna jest tylko w wybranych modelach mierników wagowych. Numer pamięci ALIBI może być dodatkowo drukowany na kwicie wagowym.

Podział ważeń

Program GSW posiada funkcjonalność umożliwiającą podział ważenia w ujęciu procentowym lub kilogramowym. Podział może być zrealizowany ze względu na zdefiniowane w konfiguracji warunki (np. podział na kontrahentów, gminy, itp.).

Przykładowy podział procentowy ze względu na nazwę Gminy: Gmina A -20%, Gmina B -30 %, Gmina C – 50%.

Każde z wykonanych ważeń można dodatkowo zanieczyścić. Program umożliwia pomniejszenie masy netto o wartość zanieczyszczenia wyrażoną w procentach lub/i kilogramach.

Ważenia z opakowaniami i kontenerami

Program GSW posiada moduł obsługi opakowań (w tym kontenerów). Moduł ten przydatny jest w przypadku gdy ważone produkty znajdują się w opakowaniach lub oprócz masy ważonego produktu ważone są również inne przedmioty (np. palety).

W programie istnieje możliwość zdefiniowania listy opakowań wraz z przyporządkowanymi do nich masami. Na oknie ważenia znajduje się dodatkowe pole, w którym użytkownik definiuje ile opakowań jest zwracanych a ile pobieranych przez kontrahenta.

Kwit wagowy zawiera podsumowanie ważenia wraz z wyszczególnioną listą opakowań.

Obsługa zanieczyszczeń

Program GSW wyposażony jest w mechanizm obsługi zanieczyszczeń ważonego produktu. Przed wykonaniem ważenia użytkownik ma możliwość podania wartości zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie może zostać podane w procentach lub kilogramach – program automatycznie przelicza masę netto, która zostaje pomniejszona o wartość zanieczyszczeń.

Ważenie w trybie wagi kolejowej

Program umożliwia ważenie w trybie wagi kolejowej z opcją sumowania pomostów kolejowych.

W przypadku instalacji, w której każdy pomost posiada oddzielny miernik wagowy program GSW umożliwia ważenia z dowolną kombinacją pomostów.

Możliwe poniższe kombinacje:

A,B,C (każdy osobno)
A+B
B+C
A+C
A+B+C

Miernik 1
Miernik 2
Miernik 3

Porównanie wersji programów

kliknij aby porównać
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.